Salgs- og leveringsbetingelser

BSSM > Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for BSSM Steelindustry ApS august 2020

 1. Almindelige vilkår:
  1.1 Medmindre andet er skriftlig aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser.
 2. Tilbud og ordreafgivelse:
  2.1 Tilbud afgivet af BSSM Steelindustry ApS er vejledende priser ex. moms, emballage og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er angivet.

  2.2 Tilbuddet er baseret på BSSM Steelindustry ApS’ til enhver tid gældende standardudførelse, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt fremgår heraf.

  2.3 Såfremt der inden levering indtræder forhøjede offentlige afgifter eller svingende valutakurser, forhøjes prisen tilsvarende, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

  2.4 Tilbuddet omfatter kun de i det afgivne tilbud/ordrebekræftelsen nævnte leverancer og eventuelle særlige specificerede ydelser. Efterfølgende aftalte ekstra ydelser, eller nødvendige ydelser i forhold til fx sikkerhed kan give en merpris, der ikke er påskrevet det afgivne tilbud. Dette informeres kunden om hurtigst muligt.

  2.5 Tilbud afgivet af BSSM Steelindustry ApS er åbne for accept i 30 dage fra den i tilbuddet anførte dato, medmindre andet er anført.

  2.6 Ved bestilling efter frisens udløb, forbeholder BSSM Steelindustry ApS sig retten til at hæve eller ændre tilbuddet, dog således at meddelelse herom gives snarest efter bestillingen er fremkommet.

  2.7 Der er indgået en bindende aftale mellem parterne, når køberen inden udløbet af acceptfristen, accepterer BSSM Steelindustry ApS’ tilbud.
 3. Tegninger
  3.1 Tegninger, forslag og beskrivelser er BSSM Steelindustry ApS’ ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller bringes til udførelse hos andre firmaer uden tilladelse hertil fra BSSM Steelindustry ApS.

  3.2 Teknisk data angivet om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkelig henviser til dem. BSSM Steelindustry ApS er berettiget til at foretage ændring i tegninger, illustrationer og konstruktioner som BSSM Steelindustry ApS måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt vedkommende kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet og forsvarligt konstrueret. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.
 4. Levering og montage
  4.1 Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende betingelser.

  4.2 Leveringstiden er vejledende, da der vil kunne opstå forsinket levering fra fx underleverandører, eller der kan forekomme naturkatastrofer eller andre problematikker, som vil forsinke leverancen. Køber kan derfor ikke gøre krav på skadeserstatning på grundlag af forsinket levering, ligesom køber heller ikke på dette grundlag alene kan annullere aftalen.

  4.3 Er der aftalt dellevering, skal hver enkelt leverance betragtes som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen, for så vidt angår de øvrige leverancer.

  4.4 Køber accepterer, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, at BSSM Steelindustry ApS’ leverance kan afvige med +/- 10% i forhold til det antal komponenter BSSM Steelindustry ApS har forpligtiget sig til at levere. Købesummen reguleres i henhold til afvigelsen.

  4.5 Evt. emballage betales af køber og tages ikke retur, medmindre andet er angivet. Under Hensyntagen til forsendelsesmåden bestemmer BSSM Steelindustry ApS emballagens art.

  4.6 I forbindelse med leverancer, herunder underleverancer, hvor leverancespecifikationen er udarbejdet af køber og dennes rådgivere, er BSSM Steelindustry ApS kun ansvarlig for opfyldelse af de i specifikationen stillede krav. Mangler der skyldes fejlagtige eller mangelfulde specifikationer med dertilhørende tegninger, beskrivelser, modeller, konstruktioner, bearbejdningsforskrifter m.v., er BSSM Steelindustry ApS uvedkommende, medmindre andet fremgår tydeligt af kontrakt med den pågældende instans. BSSM Steelindustry ApS er dog forpligtiget til at tage det fulde ansvar for funktion og konstruktion, men påtager sig ingen garanti for virkningsgrad, anvendelsesformål, levetid eller holdbarhed, medmindre dette er særskilt aftalt.

  4.7 Omfatter tilbuddet montage af leverancen, skal alle lovmæssige velfærdsforanstaltninger vederlagsfrit for BSSM Steelindustry ApS være til rådighed, medmindre andet er aftalt.

  4.8 Til montagens udførelse kræves frit el-forbrug, medmindre andet er aftalt skriftligt

  4.9 Ved udvendig montage fordres der jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil helt hen til montagestedet. Ved indvendige trapper fordres der jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil frem til nærmeste brugbare åbning. Dette kan dog afvige efter aftale med den montageansvarlige hos BSSM Steelindustry ApS.
 5. Betalingsbetingelser
  5.1 Medmindre andet er aftalt, sker betaling senest 14 dage efter fakturadatoen.

  5.2 Forelægger køber ikke betalingen rettidigt, er BSSM Steelindustry ApS berettiget til at kræve et rentetillæg på 2% pr. løbende måned.

  5.3 Såfremt leveringstiden efter kundens ønske udskydes udover 14 dage efter arbejdets påbegyndelse, forbeholder BSSM Steelindustry ApS sig retten til at fakturere ydelsen til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt.

  5.4 BSSM Steelindustry ApS forbeholder sig ret til á conto betalinger, hvis leverancen strækker sig ud over 1 måned, medmindre andet er aftalt eller ansvaret herfor alene påhviler BSSM Steelindustry ApS.

  5.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne eller gøre tilbageholdelsesret gældende overfor BSSM Steelindustry ApS’ krav ifølge af- eller i forbindelse med denne kontrakt, medmindre det drejer sig om en ubestridt eller retslig fastslået modfordring. Dette gælder også ved reklamationer.
 6. Ejendomsforbehold
  6.1 Leverancer forbliver BSSM Steelindustry ApS’ ejendom, indtil betalingen er fuldt betalt, dog ligger al ansvar for pågældende leverance samt færdsel herpå køber, umiddelbart efter levering er udført.

  6.2 Ejendomsretten til leverancen overgår først til køber, i det øjeblik den fulde leverance er betalt.
 7. Udfaldsprøver
  7.1 Har køber inden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køber denne udfaldsprøve uden forbehold, er køber afskåret fra når leveringen finder sted at reklamere over mangler ved leverancen -såfremt leverancen har samme standard som den godkendte udfaldsprøve.
  Såfremt specielle modeller, forme eller andre værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler køber omkostningerne ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt mellem parterne, tilhører sådanne modeller, forme og andre værktøjer BSSM Steelindustry ApS.
 8. Patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret m.v.
  8.1 Såfremt køber udleverer tegninger, modeller eller andre forbilleder til BSSM Steelindustry ApS, til brug for BSSM Steelindustry ApS’ fremstilling af det af køber bestilte produkt, påtager køber sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret og lign.
  Køber er forpligtiget til at godtgøre BSSM Steelindustry ApS alle omkostninger og skader, som måtte blive påført BSSM Steelindustry ApS i denne forbindelse med krav fra tredjemand og i anledning af tvister herom. Ligeledes er køber pligtig til at lade sig medinddrage under eventuelle søgsmål anlagt af tredjemand.
 9. Mangler og reklamation
  9.1 Såfremt der er mangler ved leverancen, kan køber inden 8 arbejdsdage efter leveringen kræve udbedring eller omlevering efter BSSM Steelindustry ApS’ valg.
  Køber kan kun hæve aftalen, såfremt BSSM Steelindustry ApS ikke udbedrer/omleverer inden for en rimelig frist. Kun i så fald kan køber kræve erstatning fra BSSM Steelindustry ApS. BSSM Steelindustry ApS er dog ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
  Køber opfordres til straks ved levering at foretage en nøje besigtigelse af leverancen.

  9.2 Eventuelle reklamationer skal ligeledes være BSSM Steelindustry ApS i hænde senest 8 arbejdsdage efter leveringstidspunktet. Efter denne frist kan køber således ikke påberåbe sig synlige mangler, det være sig forkerte mål eller lignende.
  Køber er ligeledes forpligtet til inden for samme frist at foretage eventuelle reklamationer over fakturaen (dette gældende 8 dage efter modtagelse af pågældende faktura).
 10. Ansvar
  10.1 BSSM Steelindustry ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det beses, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået BSSM Steelindustry ApS, eller andre som BSSM Steelindustry ApS har ansvaret for.

  10.2 BSSM Steelindustry ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens materialet er i købers besiddelse. BSSM Steelindustry ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, hvori disse indgår.

  10.3 BSSM Steelindustry ApS er ikke ansvarlig overfor køberen, i det omfang ansvaret skyldes forhold, hvor BSSM Steelindustry ApS ikke på aftaletidspunktet kunne anses for at være herre, herunder f.eks. force majeure, strejke, lockout og lignende.

  10.4 BSSM Steelindustry ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

  10.5 Ved valg af egen beregner fra kundens side, er det begrundet kommunernes forskellige vurderinger af trapper og deres udformning, til enhver tid købers eller dennes beregners pligt at undersøge de stedlige myndigheders krav og oplyse BSSM Steelindustry ApS om disse, eller ændringer der måtte være.

  10.6 I den udstrækning BSSM Steelindustry ApS bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde BSSM Steelindustry ApS skadesløs i samme omfang BSSM Steelindustry ApS’ ansvar er begrænset til, efter stykke 10 i Salgs- og leveringsbetingelser for BSSM Steelindustry ApS august 2020.

  10.6 Disse begrænsninger af BSSM Steelindustry ApS’ ansvar gælder ikke hvis BSSM Steelindustry ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

  10.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den pågældende part straks underrette den anden herom.

  10.8 BSSM Steelindustry ApS og køber er gensidigt forpligtet til, at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materialet.

  10.9 BSSM Steelindustry ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installationer som fx gulvvarme, el- og vandrør m.v. medmindre det er brugt tydelig grov uagtsomhed fra BSSM Steelindustry ApS’ side.

  10.10 BSSM Steelindustry ApS’ ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 5.000.000,00. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er køber pligtig til at skadesløsholdelse af BSSM Steelindustry ApS for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser
 11. Lovvalg
  11.1 Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til aftalen, herunder nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser”, anlægges ved BSSM Steelindustry ApS’ værneting og afgøres i henhold til Dansk ret.
  11.2 I det omfang, BSSM Steelindustry ApS sagsøges i anledning af produktansvar jf. punkt 10, er køber dog forpligtet til at lade sig medinddrage i en sådan sag ved den ret, hvor BSSM Steelindustry ApS er sagsøgt.
 12. Fortrydelse
  Ved afbestilling af en allerede igangværende ordre, forbeholder BSSM Steelindustry ApS sig retten til at fakturere indkøbte materialer og medgået arbejdsløn, dog minimum 10% af det afgivne tilbudssum.
  Køber kan ikke gøre krav på skadeserstatning på grundlag af forsinket levering, ligesom køber heller ikke på dette grundlag kan annullere aftalen.
 1. Garanti
  Garanti ydes i henhold til købelovens bestemmelser.
 2. Tvister
  14.1 Såfremt BSSM Steelindustry ApS’ salgs- og leveringsbetingelser afviger fra udbudsgrundlaget, er parterne enige om, at det er disse salgs- og leveringsbetingelser fra BSSM Steelindustry ApS, der skal være gældende og dermed have forrang frem for øvrige aftaler.